Profil kompanije

Ideja za početak proizvodnje mašina za deminiranje


Firma Macrohard  je osnovana 1996. Firma je počela da se bavi proizvodnjom mašina za deminiranje 2005. godine. Zbog poznatog problema zagađenosti minama u BiH je postojala potreba za korištenjem mašina za deminiranje kao najefikasnijeg sredstva za čišćenje miniranih područja. Do tada je korišteno više različitih mašina. Neke od njih su bile neefikasne i nisu mogle zadovoljiti zahtjeve standarda, a neke koje su efikasne imale su neprihvatljivo visoku cijenu. Zato se javila potreba za izradom mašina za deminiranje koje bi efikasno radile i zadovoljavale međunarodne standarde za deminiranje uz razumnu cijenu koštanja. U cilju rješavanja ovog zahtjeva firma Macrohard Mechanic je ojačana sa grupom vojnih mašinskih inženjera koji su imali višedecenijsko iskustvo u projektovanju, upotrebi i održavanju sličnih mašina kao i u samom procesu humanitarnog deminiranja.


Projektovanje mašine


Formirani tim je prije početka projektaovanja prvo dobro proučio zahtjeve međunarodnih i BiH standarda za upotrebu mašina u humanitarnom deminiranju. Zatim je anketirao najveći broj firmi koje su koristile različite mašine za deminiranje u BiH radi prikupljanja pozitivnih i negativnih iskustava u upotrebi mašina i njihovih predloga u smislu karakteristika koje bi mašine učinile boljim. Zatim je izvršio analizu konstruktivnih rješenja svih dostupnih mašina za deminiranje, i analizu rezultata ispitivanja mašina od zvaničnih institucija BiH, kako bi u svoju mašinu ugradio dobra rješenja a izbjegao loša. 


Proizvodnja mašina


Nakon prikupljanja i analize svih gore pomenutih informacija projektovana je i proizvedena mašina MH-05. Do sada je proizvedeno 8 mašina za deminiranje MH-05. Kako se radi o mašinama specijalne namjene – humanitarno deminiranje, malo je firmi u svijetu koje se mogu pohvaliti da imaju u upotrebi ovaj broj mašina istog modela a pogotovo u srednjoj kategoriji mašina  (10 do 20 tona). Ključni kooperanti za proizvodnju i ispitivanje novoprojektovanih dijelova i sklopova mašine MH-05 su firme iz BiH koje su se u bivšoj Jugoslaviji bavile proizvodnjom dijelova vojne tehnike (Naprimjer: Fabrika motora specijalne namjene Pale, Tehnički remont Bratunac). Gotovi agregati koji se ugrađuju u mašine MH-05  kupuju se od renomiranih svjetskih proizvođača (Naprimjer dijelovi hidrauličkog sistema  od firme Sauer Danfoss). Završna montaža mašina MH-05 se radi u radionici Macrohard Mechanic. Svaka proizvedena mašina podliježe testiranju na betonskoj pisti u trajanju od oko 10 sati i testiranju na poligonu koji simulira operacije deminiranja u trajanu od oko 20 sati.


Prodaja mašina za BiH

Prve dvije mašine su prodate na međunarodnom tenderu koji je finansiran od strane Evropske Komisije, a za potrebe dvije deminerske organizacije iz BiH.
Dvije mašine su prodate na međunarodnom tenderu raspisanom od strane UNDP za potrebe timova za humanitarno deminiranje Oružanih snaga BiH.


Iznajmljivanje vlastite mašine i povratna iskustva

Jedna mašina je u vlasništuvu proizvođača Macrohard Mechanic, i koristi se za iznajmljivanje deminerskim organizacijama u BiH koje nemaju vlastite mašine a imaju potrebu za njima.
Ovu mašinu Macrohard Mechanic  iznajmljuje skupa sa vlastitim timom za rukovanje mašinom, uz obavezu snadbjevanja svim pogonskim sredstvima, potrošnim materijalom i rezervnim dijelovima te servisiranjem i održavanjem na svim nivoima.  Na ovaj načina, korištenjem vlastite mašine i vlastitig osoblja, proizvođač ima najbolju povratnu informaciju o svim aspektima kaorištenja i održavanja mašine.  Ovako stečena iskustva su iskorištena za niz poboljšanja kako u samoj konstrukciji mašine tako i u izradi prateće tehničke dokumentacije i u procesu održavanja mašina i snadbjevanja potrošnim materijalom i rezervnim dijelovima.


Prodaja mašina za Sudan


Tri mašine su prodate za potrebe National Mine Action Centar Sudan. Prva od njih je već dobila akreditaciju od strane UN Mine Action Centar i prilikom rada u procesu dobivanja akreditacije pokazala odlične rezultate. Uskoro se očekuje puštanje u rad i preostale dvije mašine u Sudanu i ugovaranje logističkog paketa neophodnog za efikasno korištenje ovih mašina.
Mašine proizvedene za potrebe humanitarnog deminiranja u Sudanu su modifikovane u odnosu na mašine koje se koriste u BiH. Modifikacija se uglavnom odnosi na povećanje efikasnosti sistema za hlađenje kako bi mašina mogla efikasno da se koristi u uslovima visokih temperatura okoline.


Poboljšanja na mašinama drugih proizvođača

Osim proizvodnje vlastitih mašina firma Macrohard Mechanic se uspješno bavila rekonstrukcijama,  poboljšanjima  i održavanjem mašina za deminiranje drugih proizvođača, kao i izradom rezervnih dijelova za takve mašine.Rezime

Imajući u vidu kapacitete firme Macrohard Mechanic koji se ogledaju u sledećem:

•    Iskusan tim za projektovanje mašina za deminiranje
•    Uhodan sistem za proizvodnju mašina
•    Kvalitetan proizvod - dokazanu mašinu za deminiranje MH-05
•    Kvalitetnu tehničku dokumentaciju i dobro organizovan sistem obuke osoblja za  korištenje i održavanje mašine MH-05
•    Iskusan tim operatera za korištenje mašine u operacijama humanitarnog deminiranja
•    Iskusan tim za održavanje mašine na svim nivoima održavanja
•    Kapacitete za snadbjevanje rezervnim dijelovima i potrošnim materijalom

može se zaključiti da je ova firma idealan partner za svakoga ko želi da se bavi poslovima humanitarnog deminiranja uz korištenje mašina za deminiranje.