Opis mašine MH-Bager

Mašina za deminiranje MH-BAGER je izrađena na osnovi standardnog bagera rovokopača RD G-1000.

Osnove modifikacije na bageru su:

•    Izrađen je novi radni alat tipa freze,
•    Ugrađen  je dodatni dizel motor za pogon alata,
•    Ugrađen je hidraulični sistem za prenos snage sa dizel motora na radni alat.
•    Postojeća kabina zamjenjena je novom oklopnom kabinom sa potrebnim komandama za upravjanje mašinom.

Na produženu bagersku ruku dohvata do 10 m montirana je freza. Freza je montirana na  bager na mjesto bagerske kašike i postoji mogućnost rotacije oko vertiklne ose tako da freza može biti postavljena u bilo koji položaj u odnosu na bager. Kompletna platforma sa kabinom i rukom koja nosi alat ima mogućnost rotacije za 360o. Zbog ovakvog načina konstrukcije mašina je pogodna za rad frezom na ravnim površinama ali i za rad na nasipima, kanalima, obalama rijeka. Mašina se u operacijama deminiranja takođe može uspješno koristiti sa različitim standarnim  bagerskim kašikama za uklanjanje šuta i drugog otpada, rušenje devastiranih objekata, uklanjanje rječnih nanosa i sl.

Mašina radi po principu rotiranja noževa freze  brzinom  200-800 obrtaja u minuti. Brzina kretanja mašine se u toku rada može podešavati od 0-2,4 km/h, a brzina rotacije platforme sa rukom od 0-8,5 obrtaja u minuti, zavisno od sastava tla, tvrdoće i vegetacije. Podešavanjem brzine kretanja mašine ili brzine pomjeranja bagerske ruke i broja okretaja freze, postiže se maksimalni kvalitet rada pri kome će biti zahvaćene i onespopsobljene (aktivirane ili razbijene) sve mine u dubini   zahvata tla. Veličina i raspored noževa na frezi obezbjeđuju da i najmanje mine  budu aktivirane ili razbijene, obzirom da postoji radni preklop zahvata tla između susjednih noževa freze.

Mašina je projektovana tako da može uspješno uklanjati vegetaciju (nisku, srednju i visoku) i uklanjati aktiviranjem ili razbijanjem protivpješadijske mine. Zavisno od kategorije tla i vlažnosti, mašina će se koristiti za nestandardno uznemiravanje tla u dubinu od 1-10cm i standardno uznemiravanje u dubinu od 10cm i više. Na ovaj način mašina će zadovoljiti zahtjeve Standarda BiH u pogledu standardnog uznemiravanja tla (minimalno 10cm u dubinu i na komade koji u prečniku nisu veći od 5cm), koje se treba postići u tehničkom izviđanju.

Mašinom se upravlja neposredno iz kabine a upravljanje obavlja jedna osoba.

Osnovni dijelovi mašine:

•     Šasija sa hodnim dijelom,
•     Obrtna platforma sa pogonskim motorima, hidrauličkim i pratećim sistemima,
•     Oklopna kabina operatera sa komandama - na obrtnoj platformi,
•     Bagerska ruka kao nosač alata – na obrtnoj platformi
•     Radni alat  - freza,