Osnovne odlike mašine MH-05


•    Bezbjednost operatera
•    Komforna klimatizirana  kabina operatera sa dobrom preglednošću
•    Jednostavno rukovanje mašinom
•    Vitalni dijelovi mašine zaštićeni od djelovanja mina
•    Mogućnost kretanja i rada na terenima različitog: nagiba, konfiguracije, sastava tla,  tvrdoće tla i vegetacije
•    Dva radna alata, freza i mlatilica
•    Velika raspoloživa snaga na radnom alatu
•    Visoka produktivnost
•    Kontrola dubine obrade zemljišta
•    Mogoćnost prilagođavanja alata pri nailasku na uzdužne i poprečne nagibe terena
•    Nezavisna regulacija brzine kretanja mašine i brzine obrtanja alata
•    Jednostavno održavanje mašine
•    Kvlitetan postprodajni servis (dokumentacija, obuka, isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala)
•    Posebsna varijanta mašine sa pojačanim sistemima hlađenja se proizvodi za rad u područjima sa visokim temperaturama.